tristis-rosis, teksty z października 2013 roku

5 tekstów z paździer­ni­ka 2013 ro­ku – auto­rem jest tris­tis-ro­sis.

Chciałabym,
żeby mo­ja zna­jomość z nim była,
jak życie mo­tyla,
aby z poczwar­ki przeob­ra­ziła się w piękno.
To ta­kie nierealne... 

myśl
zebrała 7 fiszek • 31 października 2013, 17:40

Nadzieja matką głupich, mówią.
Chy­ba każdy był, kiedyś głup­cem.
Ja wciąż nim jestem. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 30 października 2013, 14:44

To ta­kie za­baw­ne,
że ludzie mają ten­den­cję do szu­kania roz­wiąza­nia gdzieś da­leko,
gdy jest ono w za­sięgu ich ręki.
Nau­czmy się niekom­pli­kowa­nia so­bie życia...
jest wys­tar­czająco pogmatwane. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 29 października 2013, 16:46

To prze­rażające, że w tych cza­sach tak ciężko jest zna­leźć praw­dziwą miłość.
Niektórzy na­wet w nią nie wierzą, ale ja na­dal cze­kam...
A może już ją zna­lazłam?
Czy miłość nieod­wza­jem­nioną, można naz­wać miłością prawdziwą? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 października 2013, 20:17

Gdy kochasz pewną osobę i nie jes­teś pe­wien, czy ona czu­je to sa­mo, pat­rz w oczy. One przed­sta­wiają uczucia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 października 2013, 15:33

tristis-rosis

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tristis-rosis

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni autorzy
Aktywność