tristis-rosis, teksty ulubionych autorów

196 tekstów ulu­bionych autorów cy­tatów.

[...] nie na tym po­lega wol­ność, aby nie być wcale. 

cytat

Al­bo­wiem wy­dawało mi się, że człowiek jest ta­ki właśnie jak twier­dza. Kruszy mu­ry, żeby za­pew­nić so­bie wol­ność, ale wte­dy sta­je się for­tecą zburzoną i wy­daną gwiaz­dom. Wte­dy rodzi się lęk nieistnienia. 

cytat

[...] życie tyl­ko wte­dy ma sens, kiedy się je prze­mienia po trochu w coś, co jest po­za nami. 

cytat

Wśród moich ludzi widziałem także dzieci zag­rożone śmier­cią [...]. Bo zdarza się, że Bóg, po­dob­ny do żni­wia­rza, ści­na kwiaty wmie­sza­ne w jęczmień. 

cytat

Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej, czy więcej po­siadał. Ważne jest, czy będzie mniej, czy bar­dziej człowiekiem. 

cytat

Kiedy ktoś ci oca­li życie [...] nie dziękuj nig­dy. Nie wyol­brzy­miaj wdzięczności. [...] On podzięko­wanie znaj­dzie we włas­nym trudzie, którym cię ocalił. 

cytat

Wszys­tko - 
słowo bez­czel­ne i nadęte pychą.
Po­win­no być pi­sane w cudzysłowie.
Uda­je, że nicze­go nie pomija,
że sku­pia, obej­mu­je, za­wiera i ma.
A tym­cza­sem jest tylko
strzępkiem zawieruchy. 

kulisy

Życie, choćby i długie, zaw­sze będzie krótkie. 

cytat

Nie znam ro­li, którą gram,
wiem tyl­ko, że jest mo­ja, niewymienna. 

cytat

Żółty la­ment uli­cy, gdzie nie chodzi nikt.
Bi­je trwo­ga żag­la­mi o codzien­ność szyb... 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Krzysztof Kamil Baczyński